سۆرانی - فارسی   ⇩
 • 📖   سۆرانی - ئینگلیزی
 • 📖   ئینگلیزی - سۆرانی
 • 📖   سۆرانی - سۆرانی
 • 📖   کرمانجی - ئینگلیزی
 • 📖   کرمانجی - سۆرانی
 • 📖   کرمانجی - کرمانجی
 • 📖   ئینگلیزی - کرمانجی
 • 📖   سۆرانی - کرمانجی
 • 📖   فارسی - سۆرانی
 • 📖   فارسی - کرمانجی
 • 📖   سۆرانی - فارسی
 • 📖   کرمانجی - فارسی
 • 📖   عەڕەبی - سۆرانی
 • 📖   عەڕەبی - کرمانجی
 • 📖   سۆرانی - عەڕەبی
 • 📖   کرمانجی - عەڕەبی
 • 📖   سویدی - سۆرانی
 • 📖   سۆرانی - سویدی

دایک

[ناو]

دایک

1
0
0
tanya
October 9, 2017, 2:19 am

ئیلیان

[ناو]

آشیانه

0
0
0
هیمن
July 2, 2016, 9:10 am

ویان

[ناو]

بهانه

0
0
0
هیمن
July 2, 2016, 8:53 am

وینا

[ناو]

بینا

0
0
0
هیمن
July 2, 2016, 8:52 am

بەرکار

[بەرکار]

مصالح ساختمانی آماده کار، عمله، مفعول دستوری

0
0
0
یوسف سەیدمحەممەدی
June 18, 2016, 8:57 am

چاو

[ناو]

چشم

0
0
0
یوسف سەیدمحەممەدی
June 18, 2016, 8:56 am

چاوگ

[چاوگ]

افروزه، بازمانده اخگر در آتشدان، مصدر

0
0
0
یوسف سەیدمحەممەدی
June 18, 2016, 8:55 am

ژیان

[ناو]

زندگی

0
0
0
یوسف سەیدمحەممەدی
June 18, 2016, 8:54 am

به ڕۆچکه

[ناو]

در فصل سرما یا در زمانی که هوا سرد می باشد به مکانی که بخاطر تابش آفتاب گرمتر می باشد.

0
0
0
فوئاد
June 18, 2016, 6:37 am

چەوساندنەوه

[چاوگ]

رنج دادن و مزد ندادن

1
0
0
یوسف سەیدمحەممەدی
June 16, 2016, 5:56 pm